is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

445 CHBM1SCH-E EN PHYSISCHE

In ioo deelen zaamgedrongen Salpeterzuur, met ios deelen bijgemengd water, 170 deelen Kwik.

In 100 deelen zaamgedrongen Salpeterzuur, met 200 deelen bijgemengd water, 130 deelen Kwik.

Uit deeze en nog andere, met nog meer verzwakte zuuren ,. bewerkltelligde proeven , bleek mij, dat eene zekere boeveelheid zaamgedrongen Salpeterzuur in 't algemeen , zoo veel minder Kwik oplosfe, naar maate het meerder water bevat; dat nochtans het enkele zuur , zonder bijgevoegd water , hij iederen grand van warmte , minder Oplosfe, dan het met weinig water vermengde.

De reden, dat het zaamgedrongen zuur, in eene zagte warmte , minder oplost, dan het met weinig waters vermengde, is misfehien , dat 'er, in 't eerfie geval, uit hoofde van gebrek aan water, reeds in de zagte warmte, kristallifeering plaats hebbe , vóór het zuur volkomen mei Kwik verzadigd is;daar, integendeel , bij het eenigszins met water voorzien zijnde zuur, dit water de kristallifeering verhindert. Voeg hier nog bij,dat de verhitting, die de oplosfing zelf te wege brengt, zoo veelte grooter is, hoe zaamgedrongener het zuur zij, en dat, dienvolgens, het enkele zaamgedrongen zuur daarenboven nog meer waters door de uitdamping verlieze, dan het met water verdunde. In eene warmte , welke genoegzaam is , zelf in het zaamgedrongen zuur de kristallifeering te verhinderen, zal waarfchijnlijk het zaamgedrongen zuur meer

Kwik