Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so NATIONAALE

pligting te voldoen: — liever onder eene banier van wederfpannigheid wilden keeren tegen hun eigen Overheden, welke hun ter goeder trouwe waarfchouwden, en hun de middelen aan de hand gaven om hunne huizen, hunne vrouwen en kinderen te verdedigen, wanneer dezelve door ontmenschte Barbaaren Honden aangevallen te worden. Dit oproer is ter naauwernood gelukkig gefluit; de welverdiende llraf zal den fchuldigen, de vreeze den kwalykdenkenden misfchien in toom houden; maar wat zal men met zulke bevooroordeelde onwilligen uitrigten? hoe gevaarlyk zullen zy weezen, wanneer zy in den wapenhandel eenmaal zyn bedreeven geworden? wanneer zy by een' ongunftigen ommekeer van zaaken de gelegenheid waarneemen om zamen te rotten , en het gefmoord geweld met dubbele woede

laaten uitharden V ?

Wie zal ons verzekeren tegen al de ysfelykheden van een burger-oorlog-, myn Reinhart? Mogelyk denkt gy, zyn de Befoldelingen van het Gemeenebest wel in Haat om de zamenrottende menigte te verdrooijen, of hun in den toom te houden. Maar hoe weinig zyn ook deezen te vertrouwen, wanneer zommigen heimelyk het vuur van oproer aandoken , tegen het uitdrukkelyk bevel van den Souverein leuzen van oproer voeren , of waanen dat zy van niemand afhangen, aan niemand

ga-

Sluiten