is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaale brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U NATIONAAL E

ZESDE BRIEF

Aan denzelfden.

Ik ondervinde hoe langer hoe meer , myn Reinhart, dat de text , welke gy my hebt opgegeeven , meer uitlevert in de uitwerking , dan ik my hadde voorgefteld. Ik was voorneemens om ten meesten in drie brieven alles al te doen , maar vreeze nu of deeze nog wel toereikende zal zyn , om op alles vollelig te kunnen antwoorden. Indien het leezen myner brieven u niet verveelt, zal het my niet verveelen dezelve te fchryven , daar zy my de beste gelegenheid geeven om met eikanderen te fpreeken , terwyl wy van eikanderen naar den lighaame gefcheiden zyn. Ik meen iii myne twee voorigen betoogd te hebben, dat wy Engeland geenzins reden gaven om ons als vyanden te behandelen , terwyl wy noch tegen burgerlyke , noch tegen Godsdienftige betrekkingen waren aangegaan , veel min aan eenige ondankbaarheid tegen dit Eyk ons hebben fchuldig gemaakt, het welk door deszelfs onregtma?tige en geweldaadige handelwyze eene voorbedagte oorzaak van verwydering heeft gegeeven. Maar, zult gy zeggen , moet het verlies van de barrière, en den oorlog , waar mede ons de Keizer bedreigd ,

niet