is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarom zijn zooveel menschen bevreesd voor den bliksem en donder?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7« >

Hoe vrij en onbelemmerd — verkwikt, en als pp nieuw beleevendigd —- fchept de mensch, na een afgeloopen onweder en vruchtbaaren regen, nieuwe en van alle dampen gezuiverde lucht! — Hoe is zijn geest vervroolijkt, wanneer hem, bij het uitgaan naar buiten,.dc aangenaame waasfem des velds, en de balfemgeur. van bloemen en kruiden, door de zachte westewinden worden te gemoet gevoerd! — Welke nieuwe krachten — welk eene verfrisfching gevoelt thands de nijvere landman!

Nu erkent hij volmondig, de weldaadige uit-; werkfelen des onweders; — en wordt door zij-

rlë zintuigen gewaar, dat al het vreeslijke

alle de nadeelen — en alle de ongelukken die uit het zelve ontdaan, geenszins opweegen kunnen, tegen het algemeen, en voor alle fchepfelen zoo groot en veelvuldig nut, welk het aanbrengt.

Hij overlegt en berekent nu, met verrukking en vreugd, de waarde en onwaarde van een pnweder, met opzicht tot het algemeene welzijn des menschdoms; — en vindt, dat onder tien-r duizend menfchen, naauwlijks één of twee dooi*

de