Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE VERHANDELING

OVER DE

ZAMENSTELLING

VAN HET

WATER.

Z/o zeer ik in myne voorige Verhandeling my opzettelyk hebbe toegelegd, om u, door eene juiste kennis der zuivere en brandbaare luchten, van trap tot trap inteleiden tot de fynthetifche waterproef, zo zeer heb ik my zorgvuldig gewagt , om toepasfingen te maaken , fchoon dezelven dikwerf dadelyk uit de proeven voortvloeiden. Hoe zeer u dit fomtyds aangenaam zoude geweest zyn , befloot ik nogthans, de proeven met de gemelde konstluchten eenen geregeldenloop te geeven, eensdeels, omdat ik dagt, dat ik uwe denkbeelden beftendig van myn groot oogmerk , te weeten, de nieuwe leer der zamenftelling des waters, zoude aftrekken; en anderdeels, dat ik dikwerf in onvermydelyke herhalingen zoude zyn gevallen. Liever fpoede ik my dan , de uitkomften der proeven afzonderlyk ter toepasfing te brengen , tot nut en voordeel der gemeene huishoudelyke zaamenleeving, en der daartoe betrekkelyke kunflen en wetenfehappen.

Veelen myner Hoorderesi vertrouwe ik, dat werke-

lyk

Sluiten