Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De redenlooze, en den al gemeenen welvaart verwoestende dwinglandij" ftort alomme met eenen zwaaren val magteloos ter neder.

Dc Spaanfche Vorst uit het Huis van boureon, heeft reeds, uit vrees voor de naderendeFranfchen, den vreede boven den oorlog gefteld.

De Franfchen, onze vrienden en broeders, na hunnen verwonderlijken overtogt over den Rhijn, fchrijven aan de Duitfche Vorsten de wet voor, of bieden hun de fchoonlte voorwaarden van vriend* fchap aan. Savoijen en Nizza zijn met Frankrijk vereenigd. De rijkfte Provintien der Oostenrijkfche Nederlanden zijn in Franfche handen, en worden naar Franfche Wetten beftierd.

Nog,ziet gij,wel is waar, de fchelmfche poogingen der Britten tot verlenging van den oorlog, om den Franfchen de Koninglijke llaavernij weer op te dringen, en de heerfchappij der zee, waar meede hunne hovaardij zich kittelt, te behouden; dan, 'er is eene blijde en vaste hoop, van alle deezetrotschfche bemoeiingen eerlang verijdeld en in rook te zien verdwijnen.

Daar het licht der waarheid door geheel Europa in den geest van alle Volkeren opgaat, en deeze ons leeraart, dat 'er geen recht van gebieden erffelijk kan worden bezeeten; waarom zouden wij ons niet mogen vleien, dat ook eerlang het Volk van Engeland uit zijnen doodflaap zal ontwaaken, en zien, dat het door eene ijdele fchaduwe van vermeende Vrijheid bedroogen, niet naar zijnen eigenen wil, maar naar den verfoeielijken willekeur der

Ko-

Sluiten