Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN HEER RUSSEL. «.5

waar is. Ik zal enkel aanmerken dat de werking van dit beginzel in een oogenblik alle de magt van de Nationaale Vergadering zou vernietigen , en het geheele lighaam van de Amerikaanfqhe Conftitutieën, den roem van den menseh, de glorie van 'smenfchen vetftand, in eenen hoop van tijrannieke en ongegronde overweldigingen zou verkeeren. De Heer paine gaat juist zoo ver niet, maar wij moeten zien of zijne bewijzen niet even verre van de waarheid afwijken. „ Eene regee„ ring" zegt hij (8) „ rustende op de grond„ beginzelen , die de conftitutioneele regee„ ringsvormen , uit de maatfchappij voortge„ koomen, ten grondflag verftrekken, kan het „ recht niet hebben om zigzelve te verande5, ren." ——- Waarom niet? „ Om dat zij, „ als zij dat recht hadde, willekeurig zou „ zijn." Maar deeze reden is niet genoeg, Eene Natie kan, als zij een maatfchappelijk verdrag maakt, het geheel van haare magt te zaamen genoomen aan gewoone wetgeevende lighaamen opdraagen, in eeuwigduurende op-; vplging, en [zig alleen het recht voorbehou-, den om het misbruik van deeze magt te wei^

ge-

( 8 ) fcladz. li.

B 5

Sluiten