Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JJiJ VIERDE B R ï E F*

die hen gedwongen hadden „ de noodzaaklijkheid intevolgen, die de affcheiding aankon,j digde," en, .,, zieh beriepen bij den Op|jj perften Rechter der waereld op de zuiver}, heid hunner oogmerken." Neen , Mijn Heer! hec eerwaardig karakter, dat deeze verklaaring opfteldej kon nimmer gelooven dag de rechten eener Natie geene andere grenzen hebben dan haare magt^ Het volk van de Vereenigde Staaten is zedert de Omwenteling hog eens genoodzaakt geweest eene Nationaale Regeering te vormen, en het is in derzeiver inftelling met denzelfden geest te werk gegaan. De Confederatie wierd geheel onge» noegzaam bevonden voor de doeleinden, waartoe zij was ingefteld; niet om misbruik van de overgedraagên riïagten door de geene y door welke zij beftuurd wierden, maar omdat 'er naauwlijks in het geheel eenige magt gegeeven was. De ongenoegzaam hsid van dat ftelzel was langen tijd overtuigend bewezen geweest, én had ons tot den uiterften nood gebragt. De Staaten, flegts in naam vereenigd, waafen op den rand van

een algemeen bankroet. Hun crediet,

tot de laagfte peil gezonken, was op het punt van geheel verlooren te gaan, en hunne uie--

Sluiten