is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Frankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 WAARNEEMINOEN OP EENE

ke wijze ten nutte maaken, zo worden ook deze kranke leden van den ftaat door zoodamgen gevangenfchap tot alle dienften deszelven onbruikbaar gemaakt, waar door de uitwerking derftraften deele op den ftaat te rug ftuit. Verfcheideue dezer ongelukkigen verhaalden mij hunne levensgefcbiedenis; zij was meestendeels eene aaneenlchakeling van dwaasheden, doch niet van euveldaaden, en echter zaten veelen onder hun reeds twintig en meer jaaren, zondes hoop van immer hunne vrijheid weder te zullen erlangen. De aanklaagers moeten voor den gevangenen kostgeld betaalen, het welke zij naar huntgoedvinden van. 100 tot 1200 livres bepaalen kunnen.

Nood en zelfsverveeling waren al voorlange de uitvinders van veele konften. De gevangenen in Bicêtre geven daar een onwederfpreeklijk bewijs van. Zonder eenig werktuig, alleen met behulp van een klein ijzer, het welke twee lijnen in de lengte en twee in de breedte heeft, en hetgeen zij in een ftuk houtvastmaaken, vervaardigen zij de aartigfte fnuifterijen, die zij op de tafels voor hunne getraliede vensters den vreemdelingen en nieuwsgierigen te koop aanbieden. Wie zoude de hutten dezer elendigen kunnen verlaten zonder eene kleine gedagtenis van weinigeFranjcheüüiveïs mede te neemen; hunne handwerken zijn toch zoo goed koop als net. Daar deze bron van tijdverdrijf te gelijk eene bron van verdienden voor de gevangenen wordt, moeten zij alle weeken hunne kerkers tegen elkander verwisfelen, en wel in die orde, dat ieder op zijn beurt beneeden te ftaan komt, vermits zij alleen daar hunne waaren te koop kunnen aanbieden. Voor het geld, het welke dezes zoonen des kommers vergade^