is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Frankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏOÖ WAARNEEMINGEN OP EENB

gut n'a pas befoin 4 de mettrele bras d'unautre au bout éesfiens , pour faire fa voionté; nimmer den fchoonen inval, welke de koolhut verfiert: Charbonter eft maitre chez lui; nooit, ja nooit, de gevangenis der ichoone GABRJELE,ende edele, treffende, beeldtenis van den braavenooMiNiQUE de sARRèDE, die van hartzeer («erf, wanneer hij het bericht van het vermoorden vanHENRiK vernam.

Zoude men het wel geloven, dat laagheid en boosaartigheid zich tot aan de gewijde rustplaats van den man der natuur gewaagd , en deszelfs eerwaardige asfche met haaren zwadder bedekt hebben! Deze ten uiterfte laffe, affchuwlijke, en tegen alle gevoel der menschheidj aanlopende handelwijze is de oorzaak, dat aan alle onbekenden verboden is, digt bij de rustplaats van den fchuldelozen wijzen te komen.

Het is bekend, dat rousseau te Ermenonville ftierf De wijsgeerige bezitter van dezen fchoonen tuin , Marquis girardin, hadt eindelijk in den dringendIten nood zoo veel vermogen op hem, dat hij zich naar dit ftille landverblijf begaf, waar hij met de uitterfte kieschheid behandeld wierdt. Men gelooft, dat de aankomst van volt ai re te Parys hem meer, dan enige andere beweegrede , tot dit btfluit overgehaald heeft. Bij al zijn geduld en wijsbegeerte was voltaire tochvanhem gehaat (*), en deszelfs tnumf

111

C») Welligt daarom, om dat de wapenen, waarmede v»»"" 1B altoos tegen hem te velde toog, fpctternijen waren; eene behandeling, welke ieder oprecht man, en vooral eene zoo tedere, wndoenlijke ziel, als rousseau was, fmavteHjker, dan wel eemS9 tndere, valt.