is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Frankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flïIZÏ DOOR FRANKRYK. 201

verminkte vertaalingen. Geene verwekte onze verachting, deze onzen afkeer.

Reeds voor verfcheidene jaaren zeide de eerfte Dichter van Duitschland juut dit zelfde in zijnen Merkur. Hij berispte met warmte die nederige gevalligheid onzer natie, om haare fchoonfte voortbrengzelen, veranderd en ontbladerd, den buitenlanderen aantebiedeti. En in wiens mond was deze kiagte beter geplaatst, dan in dien van wie l a nd , wkns geliefkoosd werk, de onfchatbaaie Mufarton ook van deszelfs kragt beroofd en in eenen boertigen ftijl overgezet is. Wanneer de Franjchen de mortes faifons hunner letterkunde met de onzen willen verruilen, dan mogen zij onze taal leeren, gelijk wij de hunne leeren: eene omwenteling, die van zelfs fpoedig zal voorvallen, en reeds op verfcheidene wijzen wordt voorbereid. Men begint reeds hier en daar, de beoeffening der Duit' fche taal nuttig te achten, en fchrijvers, die niet befluiten kunnen dezelve te leeren, laaten onze beste meefterftukken voor zich vertaaien. De gevolgen dezer verandering van zinnen zullen eerst na verloop van eene halve eeuw zichtbaar zijn. De Engelfche fpraak, die, uit hoofde van de menigvuldige ftaatkundige betrekkingen, voor Frankryk van over lang belangrijk geweest is, zal veel eerder algemeen worden, dan de zwaarere Duitfche fpraak, bij welke nog die noodlottige Gothifche letters komen, die aan het Franfche oog alleen reeds een fteen des aanftoots ea der ergefnisfe zijn.

Een merkwaardig verfchijnzel aan den hemel der Franfche letterkunde fchijnt zeer veel betrekking op deze omwenteling te hebben. De Heer jsepfroy N 5 DE