Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33§ WAARNEEMINGEN OP EENE

bezoek voorgefchreven, en in overweging gebragt otn hem par acclamation aanteneemen , doch zijne vijanden wisten dit tegen te houden, Zij merkten aan, dat men, om de zegenpraal nog glansrijker te maaken , vooraf de toeflemming des konings moest verkrijgen; lodewyk de zestiende was voltaire niet gunftig, en dus bleef alles agterwege. Intusfchen was het bezoek toch glansrijken aandoenlijk. De geheele fchoone en befchaafde waereld van Parys was bij een der plechtigfte en grootfte tooneelen tegenwoordig. Twee groote geniën, twee eerwaardige grijsaards, de verlichters van twee waereld-deelen , voltaire en franklin, genoten onder broederlijke omarming de zegepraal, die het dankbaar publiek ben met verrukking toezwaaide.

De onbegrensde eergierigheid , tlie als een dwingeland voltaire beheerschte, bewoog hem, niet tegenflaande zijn onmeethjkcu roem, eenen arbeid te onderneemen, waarbij zijne grootheid in de letterkunde onmooglijk iets winnen konde. 11 ij nam de overzieningvan een gedeelte van het woordenboek der Acadimiefrangaife op zich, en deze arbeid, die hem verbaazendaantastte ,enhem dwong zijne toevlugt totopwekkende dranken te neemen was de oorzaak van zijnen dood. Hij dronk inde laatfte dagen zijns levens buiten gemeen veel koffij, en dit overhaastte zijn einde, het geen, volgends de gefteldheid zijnes lighaams , nog eenige jaaren zoude hebben kunnen verfchoven geweest zijn.

Het bericht van den flcgten toefland zijner gezondheid bragt de geheele waereld der geestelijke» in oproer. De piiefter van St. Sulpke drong zich aan

den

Sluiten