is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandeling van de instelling, instructien, en ampt van den Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den RAAD van STAATE. fi

Itnamepetitie van dien overgeleverd, om by Haar Hoog Mog. voorts aan de Provintien te voorden gezonden, om | die aan te neemen, zoo die verdeeld is pro quota, in de ! foihma groffa over alle de Provintien, ofte zoo eenige \ confideratien op den een of ander van de poften moogeu , hebben, dezelve tydelyk te moveren, en in te brengen.

Dog buiten dit verfchil is 'er nog een veel grooter, , en dat zig verder uitftrekt, tusfehen haar Hoog Mog. I'en den Raad van Staate ontrent het üuk der petitiën, en van den Staat van Oorlog; te weeten, of Haar i Hoog Mog. gehouden zyn te brengen ter deliberatie» i van de gezamentlyke Provintien de petitiën,en Staaten van Oorlog, zoodanig als die aan haar geprefenteerd : \vorden, door den Raad van Staate, zonder te mogen . daar by - en aftedoen: dan of .Haar Hoog Mog. die ; mogen rcfumeeren, en om wigtige oorzaken verande; ring daar in maken.

In het jaar 1618. (Refol. Raad van Staate April 1628. en de verklaaring daar in geinfereerd) klaagde de ■Raad van Staate dat, wanneer Zyn Excellentie met den Raad in de laatfte propofitie voor dat jaar een petitie i 'van 360 duizend guldens badde gedaan tot remplace9 ment van de penningen aan de Waartgelders van bet \jaar 1627. by de Provintien van Friesland cn Stad cn Lande, verfirekt, dewelke daar tegens de betaaling van andere nodige poften badden ingebonden, gelyk den Raad by declaratie van de Provintie van Stad en Lan\ den, gebleken was, dezelve petitie by Haar Hoog Mog.

Uit de propofitie was geroyeerd, dewelke alzoo aan de : Provintien was gezonden geweest, 't welk nooit voor dezen, duurende den oorlog, was gebeurd.

lïnin het jaar 1644. wanneer HaarHoogMog. veel moeite deeden, om den Raad de generaale petitie voor het jaar 1645. te doen veranderen naar den voet van *t jaar 1642. in plaats, dat die gefteld was naar den voet van den gedresfeerden Staat van Oorlog van het jaar 1643. waarvan boven gefprooken is, en de Raad daar toe niet was te beweegen , allegueerde de Raad tot juftificatie van haar weigering, (zie Refol. Staaten Generaal 16 Decemb. 1644.) dat het was bet Ojfxie van Zyne Hoogheid, ende van den Raad van Staate, £ 4 di