is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van de instelling, instructien, en ampt van den Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7* Verhandeling yan de InfleUing

de Staaten van Oorlog te formeeren, en dat dezelve, fe* dert den jare iyof. tot den jare 1621. zynde 16 jaren, dertien Staaten van Oorlog bad geformeerd: en dé Provintien nejfens de petitiën toegezonden: ook vervolgens de Unie te maintineeren, eenparigheid tusj'chen de Provintien onderling te houden, ende letten, dat de eene de andere niet en verongelyke , en cverzulks amptshalve niet en hadden konnen ledig ftaan door bet redresfeeren van den Staat van Oorloge, de laften van dien over de Proviutien te repartitieeren, naar advenant ieders quote : en dat bet een groote nieuwigheid zoude zyn, nooit voor deezen in'deezen Staat gepleegd,dat zyn meerHooggem. Hoogheid en de Raad eens hebbende de petitiën 'aan de Provintien gezonden, aan dezelve voor de tweede maal %en geheel andere petitie zouden zenden, zonder de confenten van de Proviutien daarop alvorens gezien te hebben.

Waar tegen haar Hoog Mog. aanmerkten in haare Refolutie van 16. Decemb. dc'szelven jaars, by wélke vetttaan werd, dat de Gedeputeerden van de Provintien de pr'ctenfe redenen van den Raad zouden overftuüreh aan bet wys oordeel van de Heeren derzelver Princif aaien, en daarop zuagten burin» Provinciale Advizen, ènde ferklaaringen: dat de petitiën met, den gevolge ende aankljcve van dien , niet door den Raad van Staats direcielyk, ma/ir door middel van baar Hoog Mog. aan de Heeren Stqaten van de refpective Provintien werden gezonden, ende dat overzulks niet vreemd, ofte buiten propoost is , ofte gehouden behoord te worden, dat de Heeren Gedeputeerden van de refpective Provintien in haar Ihog Mog. vergadexinge, ulvoorens van alles wel worden geïnformeerd bm reedenen , en rekenfehap te bonnen geeven by de Heeren derzelver refpective Committenten , als zy daar over zouden worden gemoeid óf gevraagd, maar in cus dat de meergemelde Raad, omisfo medio, gewoon was de petitiën over te geeven aan de Provintien, dat, in zoodanigen cas, derzelver gefuftineerée op vafler fondament zoude gevèftigd ftaan.

Hoe ver dit raifonnement doorgaat, word gelaateq aan het oordeel van dén leezer, maar haar Hoog Mog. hadden kannen daar by vuefeen, tot' beveiliging vai$

haar