is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van de instelling, instructien, en ampt van den Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den RAAD van STAATE. 51

een Militair Overhoofd, welke de andere Provintien, pf de meelte, op zyn zyde hebbende, had konnen de Militaire magt misbruiken op gejyke wy'ze, als gedaan was in het jaar i6yo.

Zoo tegen dit laatfte poinét was voorzien geweest, ( ï) had men niet te vreezen gehad voor hef fubmitteeren van de Vryheid der Confenten aan de ; inaatreegels van alle welgeregelde Sociëteiten , nog behoef^ om de aanftelling van een Overhoofd over de ïylilitie te weeren, het werk van de Militie te zetter» I pp zoo losle fchroeven, als men te vooren gezet had dat van de Confenten, en de Unie te ontzenuwen, doorze te doen pasfeeren voor een bloote defenfive alliantie tusfehen zeeven allezints independente Staaten.

Na het jaar i6ft , is het werk van de Confenten Tyei nu en' dan leeyendig gemaakt, maar qf de ie ver was niet groot genoeg, of de tyd, die men daar toe pam, niet zoo favorabel voor een deliberatie van die natuur, dat men daar van kqnde een goeden uitflag wagten: en ondertusfehen is het werk zoq ver verloopen, als bpoven gezegt is. (Zie fpeciaal de evengem. 1 Refolutie: Staaten van Holland, 2. Mey 1663.)

Om te befluitenj de devoiren, welke de Raad van i Staate zoo voor als na het jaar lóft. gedaan heeft op dit important fubject, zoude na allen fchyn geweest i zyn van beeter uitwerking , indien de Vergaadering van haar Hoog Mog. altyd 'begreepen had, gelyk zy begreep in het jaar if93- dat de vafiigbeid, of bet eenig^ fundament, van de eenigbeïd van de gezamentlyke Pro-' vintien geleegen is in bet vereffenen der Confenten, (Refol. Staaten Generaal, 28. /luguflus if93) Eert Spreuk , die het moet doen aanzien'voor een Wonderwerk van de Goddelyke Vqorüenigheid ,dat een gebouw, dat geen vafter fondament heeft, als dat van de Zeeyen Vereenigde Provintien, of liever een gebouw, waar aan het fondament mankeert, dat van binnen ondermynd word, en dat van buiten reis opreis aanftoot lyd, nog over einde; ftaat. HET

(f) Holland begreep dit naderhand maar te Iaat; zie fiefol. Statten van Holland,. 2 Mey 1663.