is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van de instelling, instructien, en ampt van den Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dm RAAD van STAATE. 101

tieder flooten van dc Generaliteits rekenkamer , door ienand verzogt is, voor het jaar 1Ö72. wanneer de Kamer, by Refolutie van den 27. April-, verhoogt hetibcnde het flot der concluuve Rekening van den geweezen Öntfanger Generaal Philip. Doublet, Heer van Groeneveld van het jaar 166Ó. met f 311449-1 •ƒ., dezelve ontfangeu is door den Raad vau Staate in oppolïtie tegen de executie van dat verhoogde flot, welke haar Hoog Moog. by refolutie van den 13 December van het zelve jaar 1671. gezonden hadden aan den Raad, om het te doen invorderen. Des dat de gemelde geweezen öntfanger Generaal zoude mogen koornen in oppofitie tegen de executie, voor zoo veel hy zoude moo^en meenen bezwaart te weezen met de appoftillen van de Rekenkamer op eenige pollen van zyn reekening; latende in dat geval twee van 'sLandsadvocaaten de Geregtigheid, van liet Land tegen hem waarnemen :

Waar op den 1 September 1673. volgde een fentententie van den Raad van Staate ten voordeele van den

Oppofant.

Maar den z October van het zelfde jaar 1673., na aat de erffgenamen van wylen Johan Doubleth, in zyn keven meede Öntfanger Generaal, insgelyks verzogt hadden aan den Raad van Staate, ontfangen te worden in oppofitie tegen de executie van het flot der concluüve-rekening van het jaar 1628 geformcert ten bureele van de Generaliteits Rekenkamer den 27. Maart yan hetzelfde jaar 1673 , (chreef de Rekenkamer een brief aan haar Hoog Moog., waar in gefultiweerd word, dat het een nieuwigheid zoude weezen te koumen in oppofitie voor den Raad van Staate tegen de executie van haare fluoten, met verzoek dat haar Hoog Moog. gelieven te verklaaren by ampliatie van haar inftructie, dat geen Comptablen zullen ontfangen worden in oppofitie tegen de executie van haar flooten rmaat dat degeene, die zig daar by gegraveert vinden, zullen konnen ontfangen worden, in revilie voor haar Hoog Moog. en voor niemant anders, op de voet van bet ro. Articul der lnftruöie van de Collegien ter Admiraliteit. _ G 3 E»