is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van de instelling, instructien, en ampt van den Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan den RAAD vak STAATË. ifp

Collegien leeden, maar uit de zwaarte van den last : dan dat die last zeer draaglyk en zelfs gering, geworden is, wanneer eerst de fcheepsvragten na en uit de legers, en naderhand die na en van da fcheepen van oorlog zyn geaffigneert geworden op andere confenten of middelen; van welke vermindering: van den voorfchreevenlastonweederfpreekelykconfteert uit de regiflers, berustende ten cumptoire van de Yhefaurie van de Generaliteit, waar in de Acten op de Convoymecfters geboekt zyn.

En eindelyk, dat, hoewel de questie niet afgedaan is by de bekende Refolutie van haar Hoog Moog. van den 26 Jannuary 1678., waar by met vry wat opheft" niet anders gedaan is, als het werk van de betaaling der fcheepsvragten, zoo ver te reguleeren, als daar over geen verfchil was, en niet verder: egter het ongelyk van de Collegien zoo palpabel is, dat haar Hoog Moog. federt verfcheide maaien, hoewel onvermindert de questie ten principaale, de zaak verltaan hebben conform het gefuftineerde van den Raad van Staate: uitwyzens haar Hoog Moog. Refolutien van den x.April 1679. 7.en21 Auguftus 1683. en 14Maart 1603. \

Ontrent de fubfidien van de Provinciën, zynde een andere branche van het inkoomen van de Collegien ter Admiraliteit , beftaat het Ampt van den Raad van Staate, eerftelyk in het petitioneeren der fubfidien; *t geen egter al van over lange meer een werk van formaliteit is in reguard van den Raad van Staate, als van deliberatie, dewyl de petitiën tot de zaken van ds Zee doorgaans profiueeren uit een overleg, dat buiten den Raad gehouden word.

Maar in het jaar ioyd.. wierd het anders begreepen, wanneer haar Hoog Moog. by Refolutie van den, 30 Januf.ry ordonneerden aan de Gecommitteerden van de Collegien van de Admiraliteit, aan den Raad van Staate te geeven pertinente (laaten van haar inkoomen, en lasten, en lysten van haar fcheepen, ten einde dat de Raad zoude konnen maaken een pertanemen ftaat en overflag, wat by ieder Collegie ter Admiraliteit in de equipage ter zee zoude konnen worden