is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland's staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r ?6 g

hoorzaamen, om den algcmctnen wil door algemeene kracht te kunnen doen gelden.

Het gewaande , maar een en andermaal geoefend recht van zoogenaamde Betaahhecrcn ontnam aan liet algemeen Bewind de vry c beftelling en zekerheid, omtrent de grootheid en het gebruik der krygsmacht van den Slaat, (i) Dan, dit recht was nooit erkend, raaar integendeel meer dan eens openlyk gewraakt ; ook had het geenen grond dan in de vreemde en fchadelyke- aanmatiging' van hun, die het gebruikten, en in het overwicht van rykdom en vermogen, waarmede zy het nu en dan wisten door te dryven of althans te doen gelden tot het erlangen van fchikkingen, die zy verlangden. — Men blyve hieromtrent by het geen den geeft der Unie en de aart der zake vorderen: men houde zich aan het geen by de Staten generaal, in 165a. is vaft geftcld, (aj „om dcConfenten, tot verfterking of recrutee„ ring van de militie te doen dragen voor eenen bepaalden tyd , tusfehen welken geene Provin-

Q) bl. 33. '

Ca) Z. Paul. aant. op de Unie £>. II, bU 63