is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland's staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een algemeen Beftuur kon Ie genoemd worden: (O Niet alleen de moeiclykc noodzakelykheid van te veelvuldige Vergaderingen, maar aok ditzelfde gebrek van volkorcne en vryë bedoeling var. het algemeen belang fchynt, al vroeg verfchillende vercenigingen van Bondgenooten bewogen te hebben, om by het inftellen van eenen Raad nevens zyne Hoogheid, Prins WiLEEM I. het beleid der algemeene befcherming te fpoediger en te zekerder tc doen verzorgen gelyk ook om, naar zyn verscheiden, eenen Raad van State in te ftellen, die met den Grave, naderhand Prins Mauritz. aan het hoofd, tot de Rqgeering en het Gouvernement van dc vereenigdc Nederlanden wierd gecommitteerd: welke Kegeering door de tusfehenkomft van den Engelfchen Gouverneur Generaal , Graaf van Leicester, gcencn klem noch duurzaamheid hebbende kunnen bekomen, is eindelyk in den jarc 1588 door dc Staten Generaal der vereenigde Nederlandfehc Provinciën '„ dc Genc-

„ ralcn Regeering van de voorf. Landen

„ gefteld ter bediening en adminiftïatie van den

COZ. u. 37.