is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland's staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 1IÖ ]

ten; Waar gclykheid van geslacht en jaren is, vindt men noch een oneindig vèrfchil in lichaamskrachten , in ziels - vermogen; cn het voortreffelykst geluk, het welk de groote menigte by den behendigften of by den fterkften , by den rykften bezitter, plaatfen wil, is gewis alleen by den vcrjlartdigfièn en den beften. Wat nu in de Nataur niet te vinden is, tracht men tot grondregel te nemen der Burgermaatfchappy, volkomene gelykheid van alle Burgers: Men kan dit in geenen anderen dragelyken zin meencn, dan voorzoo ver alle menfvhcu, hoeongelyk ook in jaren,'verftanat, krachten en 'bezittingen, echter zoo dra ze zich in eenen Burgerftaat vinden of begeven, volkomen gelyk recht hebben omtrent aïles, wat den gemeenen eigendom en de maatfehappelyke Beftuuring van dien Staat betreft. Maar dit ontwerp vinde ik al aanftonds, by de yvcrigfte voorftanders der .Burgerlyke gelykheid zelf, geheel opgegeven en ter zyde gefteld, zoo veel het onderfche d van kunne betreft: Men fpreekt van Burgers en niet van Burgercffen ? Mag ik U bidden, waarom niet 2 Der Vrouwen, zegt man, zyn doorgaands te te*