is toegevoegd aan je favorieten.

Nederland's staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door hunne eigene wyze van zien omtrent Vet' de meeste onderwerpen, die ter beftell'ng kunne» komen van de Opperfte Macht; en meent Ge da» dat 'er, indien Holland niet zorgen wil meeftes te blyven, minder verdeeldheid, minder wryving en botfing van tegenftrydige bedoelingen, minder drift en partyfehap zyn zal dan voorheen ? Oordeelt Ge dat Ge het dan beter zult kunne» ftellen zonder ecm'g punt van Verëeniging, dan toe» het Opper-Bewind der Republiek meestal was famengefteld - uit lieden, die of geheel niet of ren minften nimmer alleen aan de kleine belan^ gen van eigene koftwinning verbonden , het Voordeel daarvan ook met' minder yver dreven» ©m dat ze zich buiten dien gefteund vonden door aanmerkelyken rykdom, gelyk ze wederkeerig dien rykdom des te gereeder voor het Vaderland* waagen durfden, wanneer hun, na het verlies daarvan s noch andere bronnen van bellaar* ftonden over te blyven ? Zal 'er nu minder eigenbaat, edelmoediger behartiging van het algemeene St.atsbelang heerfchen; dan toen Ge onder Uwe Kooge Vertegenwoordigers en Bcdhiur» ders een aanzienlyk aantal Edele Burgers teldet f