is toegevoegd aan je favorieten.

Nederland's staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t rn i

die, gelyk ook eenige onder Uwe vermogend;'^ Onedelen, nimmer aan kleine winft - bereekenin'. gen van- eenig bekrompen beroep geheel ver» Éjaafd, bovendien, van. der jeugd af aan ; onderricht en opgeleid waren, om alle bronnen te kennen van den algemeenen welvaart , om denzelven in zyn geheel te overzien en om naauwkeurig den zonderlingen famenhang waar te nemen van alle deszelf takken niet slechts met eikanderen, maar ouk met onzen ftand en betrekkingen tot vreemde Mogendheden ? Hoe dieper men inderdaad de zaken indenkt, des te meer wordt men gedrongen de wysbe.d van de Unie o'nzer doorzichtige Voorvaderen te eerbiedigen' boven het zoogenaamde Ünismc onzer lichtzinniger en baatzuchtigerTydgenoten: Hunne Broeder-fchmp is een dekmantel van eigen belang en heerfch«ucht, hunne Gelykheid is Godönteerend en onuitvoeriyk , hunne Vryheid is een famenweefsei van moedwillrge losbandigheid en vergulde Sla.' verny , en hun geheel ontwerp van Staatsvervorming gaat zwanger van dwadingen, van onrecht en van verderf. — Na dit alles , niyrè Waardfte Landgeuoteu , beefde ik niets meer