is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nut der vooroordeelen; door de gebroederen Godowardus en Egbertus Wysneus; met ophelderende aanmerkingen verrykt door de juffrouwen Wysneus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR.OOB.BBÏX"**' 77

of Nederduitsch, taamlyk leesbaar gefchreven; met byvoeging van hunnen ftaat, jaren, middelen , karakters , opvoeding, gezindheden , en woonplaatzen.

En nu trede ik ten ftrydperke.

Wat, hoogmoedige Voorvegters der redelyke Overtuiging, zoudt gy toch aanvangen, indien gy iemand met eene zeer gewigtige waarheid , die hy niet kende , wilde bekent maken ? Gy zoudt, want ik kenne uwe ftapswyze methode! gy zoudt, voor eerst, zeer breedvoerig bewyzen, wat er al tot het kennen deezer waarheid vereischt wierdt. Gy zoudt fpreken van voorbereidende kundigheden ; van kundigheden, zonder welke hy geen deel konde hebben aan die waarheid. Gy zoudt hem ook moeten aantonen , dat hy tot nog , by geen mooglykheid , in ftaat ware, om die waarheid, of wel de verzekering dier waarheid, te hebben. Gy zoudt alles, wat hy als tot die waarheid behorende, aanvoerde , moeten wederleggen. Gy zoudt hem, door menigvuldige vragen, tot de bekentenis moeten brengen, die gy begeerde te hebben. Gy zoudt, om zyne Eigenliefde niet tegen u te verbitteren , gewag moeten maken van vermogens, die hy bezat j en indien gy haar wilde