Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3o )

Ik ben blyde dat die twee Brieven beantwoord zyn, het is een zwaare taak voor Domkop, om zoo

lang achter eenen boeg te fchryven Ik wil bekennen

dat het moeyelyk is om een ambt te bekleeden .

maar wat een geluk voor die Burgers! dat veel al voor Notificatie wordt aangenomen, of naar het een of

ander Committé verzonden maar aan wien zal ik

het zenden — arme D omkop! — Myn vrouw leest — en al wat zy leest zendt ze aan my, om te dienen van advis. Zie daar kind, zeide ze tègens my, leest de

Zitiing van de Municipaliteit, te Jmfterdam van den 13

Maart nu wat ftaat daar in? leest antwoord zy

enfin, met leezen en vinden zie ik eene propofitie

van den Burger S. Bos, in het kort inhoudende, ,, om „ alle de Predikanten welke fints de ongelukkige om„ wenteiing van het jaar 1787 alhier in de Nederduitfche ,, Gereformeerde Gemeente beroepen zyn, te dimitteren

„ enz." —— Hier op volgde „ Na verfcheide

„ Confideratien en Advifen , by opneeming der ftem,, men, dat de meerderheid der Vergadering deze Propo-

„ fitie declineerde." Waar op de Burger S. Bos de

Vergadering berichtte, —— „dat hy aan zich behieldt, „ om, met betrekking tot deze propofitie, eene nadere , motie te doen." — Nu lees ik verder eene propofitie van dien Burger — kortelyk inhoudende. „ 10 O n alle de

Wapenborden in deze ftad, voor zoo verre die tekens „ zyn van onderfcheiding der geflachten of Famielien „ opentlyk of in deze Stads gebouwen ten toon hangende, „ te doen afneemen en by een te zamelen, om op zooda„ nigen dag als gy zult verkiezen vast te ftellen, ten ,, aanzien van de Burgery, in het openbaar te verbran-

,, den." „ 20. Alle gefchilderde Wapens op Koet-

„ zen of andere Rytuigen gebeeldhoude Wapens

„ voor de Gevels of Frontifpicen der Huizen &c. mogen

» ver-

Sluiten