Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kiandö alle de Oranje-Predikers moeten, zo fpoedig mooglyk . geremoveerd worden.

Ik heb u dit medegedeeld Domkop, opdat de Natie dese enorme feiten weten zoude. Dat ik u fclnyf is waarheid, ik heb het van Predikanten, die opdeClasfisgeweeur, zyn , hooren vertellen.

Noch de Maire, noch het Committé van Waakzaamheid noch de Procureur der Gemeente behoeft u te laten citeren — laten zy die Patriotfche Predikanten maar infinueeren , die ep 't Clasfis geweest zyn, en byzonder diegenen, die ge* proteftëerd en dus voor de eer der Natie zich indebresfe gefield hebben.

Wy hopen dat hier op fpoedig recht zal gefchieden, anderfints zal de Natie zich zelve recht verfchaffen

ln naam van verfcheiden Patriotten.

J. Weldenker.

BURGER DOMKOP! Ik merk, dat terwyl men u eenige flaaltjens aan de hand geeft, gy waarlyk 'er niet flordig mede leeft—neen maar dat zy met veel graagte werden overgenomen, blykens uw Weekblaadjens, die my ten hooglten aanmoedigen, om

hier in mede werkzaam te zyn. Hoor eens Vriend!

het zyn geen praatjens nog veelmin beuzelaryen; maar wel degelyk een ftuk van gewigt, een ftuk van allerbyzonderfte aanmerking, waarom dezelve wel noodzakelyk zonder tydverzuim in uw Weekblaadjen behoorde geplaatst te worden; men fluit het net, maar men zegt my wel met ronde woorden, en wie zoude daar aan kunnen twyffel en, dat alle Visfers Pinken, je weet wel, daar WILLEM de Vde zich zoo gunftig van bediend heeft, toen die Admiraal voor de eerfte reis in zee ging, ik zegge, dat alle die Pinken, zee bouwende en van onze kusten vertrekken, om vis te haaien, zy ons land tot groot nadeel verftrekken, D d 2 alzs

Sluiten