Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23<5 )

alzoo dezelve berigten en gebeurtenisfen, uit en in ons Vaderland voorvallende, mooglyk kunnen overbrengen, 't zy met paketten van brieven, alsanderlints; wat middel is daar toe uittevinden Burger Domkop , om zulks te beletletten? Vis moeten wy hebben, en daarom moeten 'er Pinken na Zee; maar gy zult zeggen, laat ik u van myn raad bedienen. Ben je mal Burger! doch dat komt 'erniet op aan, ik zal 't waagen. Men vraagde eens by de Committées of by de Reprefentanten van het Volk van Holland, of het niet voorzichtig was, dat op ieder Pink twee Franfche Carmagnolen geplaatst wierden , ter voorkoming van zulke gevaarlyke ftreekeu, en dat ieder Schipper, een Pink voerende, zich zal verandwoordelyk ftellen, zo hy hier de toevertrouwde Franfchen niet wederom bragt, en by fauten van dien, hunne goederen zoude werden gecon» fisqueerd &c. Blyve

waarschouwende.

* A N T W OsO R D.

Ik wil myn Vriend Waarschouwende eens dom beantwoorden; want verftand bezit geen Domkop, en dus wat hy zegt of niet, blyft de uitlegging daar van voor zyne re. kening, als kunnende niemand beter de woorden expliceren , dan de fchryver of (teller zelfs , en dit is een recht

dat ieder Burger heeft; enfin! als Waarschouwen»*

weet, dat de Pinken in Engeland boodfchappen doen, dan zoude ik hem de raad geven, om zulks ter kennisfe van de Volks Reprefentanten te brengen , met een byvoegende propofitie, namentlyk, dat indien een Pink met zes koppen bemand is, dat 'er drie Pinkeniers of gewoone Visfers, en drie a vier ware Bataven die men vertrouwen kan bevoegde; men zoude my kunnen tegenwerpen, dat daar geen genoegzaam getal kundige waren; dat is waar, maar de ondervinding leert wel; en waarom zoude geen Rotterdamfche, Jmfterdamfche of van andere plaatfen benoemde Bataven, zulks niet leeren kunnen; moeten deSchevenin. gers Katwykers en anderen, het ook niet leeren; derhalven zoude door dien weg, veele gevaaren vermyd kunnen worden. De Franfchen zyn ook goed, maar 2 Franfchen en 6 Scheveningers (taan niet gelyk op: ook kan'er een Engelsman of Hollander, in Engeland t'huis hoorende, en door Willem daar toe gebruikt wordende, aan boord knmen, wat zal den Franschman dan vertellen, van het geen zy eikanderen mondeling gerapporteerd hebben :—• neemt dit antwoord in dommigheid aan; want het is van de Domkop.

Wel

Sluiten