is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerdam tegen zynen ondergang gewaarschuuwd, uit Matth. XXIII: 37.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. A.«. p. a. 2. §. ii.

ini. Wat de geheele fpree&wys zelv aangaat, die vindt men ook

AA. In het vierde BoekEsdre Hoofd. I: 30. Ik heb u ahoo verzameld gelyk eene. hen haare kiekens onder haare vleugelen verzamelt. Zou het wel geheel onwaarfchynlyk zyn, dat de Schryver van dit Apocryph Boek het Euangelie geleezen en daar uit deze fpreekwys overgenomen hebbe! Men leest verfcheiden maaien in de Heilige Gedichten van een fchuilen of wyken onder de fchaduwe van de vleugelen: Pf. XVII: 8. Bewaar my als het zwart des oogecappels, verberg viy onder de fchaduwe uwer vleugelen. Pf. XXXVI: 8. Hoe dierbaar is uwe goedertierenheid ö God! dies de menfchen kinderen tot de fchaduwe uwer vleugelen toevlugt neemen. Men leest eene aanmerking van H. de Groot over Jef. XXX: 20. de Heer zal Ulieden wel brood der bcnaauwdheid, en wateren der verdrukkinge geeven; maar uwe Leeraars zullen niet meer, als met vleugelen weg. vliegen, waar in hy opgeevt, dat de Joodfche Meesters j$>i overzetten met spso e:,*hïat rv,a. •/Jirtl?,, en by hen is fc'.-yu eene r%g/« of vergadering des volks.

EB. De H. Geest gebruikt meermaalen de geneigdheden en drivten der eieren, om die op God- of menschlykc aandoeningen over te brengen. Wie weet nu niet, dat er byzonder door den wyzen Schepper in de dieren een trek gelegd zy, om allen moogelyken wel/iand

van