Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HC »7 .>

- noemde rol ik nimmer door iemand ter waereld zoo

goed , als door den laarstgemelden Afteur heb zien uitvoeren; Anna Maria de Bruin fpeelde Monima bij uitftek; Appel, die toen ter tijd als niet geacht werdt, doch die, -zoo hij thans in weezen was, voor 't minst de rol van zogenaamden ouden Vorst zou maaken, vervulde de rol van Arbates, en fpeelde dien avond meesterlijk : als men nu in het ftuk zoo verre gevorderd was, dat Monima tot Mithridates zegt, Seigneur vous change dt vizage, door Arends in onze Nederduitfche Moederfpraake onvergeeflijk aldus overgezet: Mijn Heer gij fchijnt ontjleld. wat doet u dus verand'ren ? veranderde het gelaat van Punt zo fnel, evenals van iemand, die, in weerwil van zich zei ven door zijn gelaat verraden wordt, en op hetzelfde oogenblik heritelde hij zich zoo fpoedig, dat hij een bedaard gelaat vertoonde, toen hij antwoorde: Geenzins Mevrouw: 't is wel enz. dat het te verwonderen was. Men was ter dier tijd zo gereed niet als tegenwoordig, om een Acteur met handgeklap te vereeren , maar ik hoorde rondsom mij zeggen , kijk Punt! kijk Punt ƒ dat 's wonderbaarlijk! zie hem zijn gezigtveranderen! Hij deedt dit, zondermethet lijf of de handen eenige beweeging te maaken, of eenigzins van (tand te veranderen, enkel met zijn aanzigt. Ik heb het nooit weêr zien doen Bij zijne wederkomst op den Schouwburg heeft hij de Rol van Xiphares voor zich gekoozen, wijl Duim , geduurende 's Mans afweezendheid, de rol van Mithridates op zich genoomeri hadt: maar deeze fpeelde hij zoo goed «iet als Duim en Duim op ver na zoo goed geen Mithridates als Punt', en ik neb het Punt altijd verweeten, dat hij kwalijk deedt met de rol van Mithridates niet te hernoemen.

Op oag. 14» zegr gij, van onzen Punt kunnen wij met vaste verzekering melden, dat hij altoos diep doordrongen was van het Caracler, 't welk hij vertoonde; en van dr

edel-

Sluiten