Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 35 >

tot tijtel voerde: het Koffiyhuis der klapachtige Kouvellisten, een vinnig pasquil op Punt uit, óaiHermamet van den Burg gemaakt hadtf*), en het geen door Brink ■ man direct zeer geestig gekeerd wierdt.

Hetgeen gij verder op pag. 21. fchrijft, dat Punt op het voorbeeld van Baron en Garrik, naar rust verlangde, en daarom het Tooneel verliet, is, neem het mij niet kwalijk mijn Heer, bezijden de waarheid; voor eerst was hij veel jonger, dan de bovengemelde Baron, toen hij dit ondernam , als hebbende ten dien tijd, den ouderdom van drie of vieren dertig jaaren bereikt, daar Baron al hooge jaaren begon te krijgen, toen hij zulks verrichtte; en Garrik ging in den Zomer, wanneer men in Londen gemeenlijk van Mey tot October het fpectakel fluit, meesttijds naar Italien, om zijne gezondheid ; ook heeft hij wel eens een zomer te Parijs door gebracht, waar van ik verfcheiden gevallen weet, die hem aldaaf gebeurd zijn: dit was niet, om het lastig verzoeken, zoo gij zegt, te ontwijken , want wij! de Schouwburg in Londen geflooten was, kon dit geen plaats hebben. Of Duim, zoo gij zegt, dikwijls voorgenoomenhadt het Tooneel te verlaaten, kan ik met waarheid niet zeggen, maar dit is zeker, dat die zich wel in dien tijd, toen Punt zich van het Tooneel verwijderde, hééft laaten ontvallen, dat hij, zo hij met het verkoopen der Boekjes niet begunstigd was, den Schouwburg ook wel had willen verlaaten. Punt verliet den Schouwburg gedeeltelijk ,-om het affterven zijner Vrouw, wijl hij die aldaar misfen moest,

en

(*} Deze van den Surg, die de Antagonist van den beruchte f. Camp Wederman was, hadc, toen Punt roet Jr.na Maria de Bruin in 't huwelijk tradt, een JSruilofcs Vaers op hem gemaakt» «n toen de Man den Schouwburg verliet, fchreef hij een pk. quil tegen hem.

C 2,

Sluiten