is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneel-aantekeningen vervat in een omstandigen brief, aan den schrijver van Het leven van Jan Punt, geplaatst in Het leven van eenige beroemde Nederlandsche mannen en vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<C 204 y

maar getroosten met alle de bovengenoemden te dwalen, en al dwalende mijn leven teflijten, liever als een zoogenaamden Hollandfchen flag van u of uws gelijken uitgevonden , aan te nemen. Ik reken het mij tot eer, dat zelfs twee Theologanten, waar van 'er noch een in leven is, zich niet gefchaamd hebben, van in deze mijne manier, in de Preekkunst, door mij , op den Predik!toel, weekhjks, bij dezes maanden lang, te laten onderwijzen ; waar voor zij mij ook voldaan hebben. Wanneer ik ftudeer , beftudeer ik altijd mijn orgineel; en een uit het Fransch vertaald ftuk, van wie het ook zij, confronteer ik altijd, zoo ver ik de taal verfta, tegens zijn orgineel; niet in de verzen, ïnaar in de gedachten: ik zoek in mijn Moedertaal, de gedachten van Comeille, Racine, Volt aire, of wie het weezen mag, mijnen aanfchouwer, zoo veel mij mooglijk is, voor te dragen; en fchik mijne declamatie na 't caraéter dat ik verbeelden moet, en verder na de fcheiteekens mij voorgefclireven, en ik ben van gevoelen dat daze mijne fludie op goede gronden fteunt. Als ik de Gusman in Alzire op denzei ven toon als óeZamor wilde declameren, zou bet immers gekken werk zijn? de eene is een Spanjaard en de andere een Amerikaan: fchoon Vohaire hen beide Fransch, en Feitama hen beide Hollandsch doen fpreken, moeten de Spelers met hun toonval of gebaarden hen geen van beide, noch tot Franfchen, nog tot Hollandfchen maken, zal het goed werk zijn. Al dat zot geroep, het is onze Hollandfche trant niet, en onze Verzen moeten klinken, acht ik niet hooger als Ezels gebalk en Spreeuwen gefnap. het zou even fraai zijn die fnaken gehoor te geven, als of een Schilder, bij voorbeeld, die een Schilderij, verbeeldende , Adam en Eva in het Paradijs, verzeld van alle de Dieren, door Rubbens of van Dyk gefchïldert, copieerde, en in plaats van getrouw, met al zijn ver-

1110-