Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 «>

Welnu, Heer Oom, ga voort met uw bewys J

ais 't u belieft.

Oom vervolgt : Ik zeg, dat hy niets begreepen heeft van de noodzaakelykbeid, die op hem lag, indien zyn arbeid iets betekenen zouw , om des Schryvers beginzelen om" verre te ftooten, en andere ih de plaats te feilen.

Heer Oom, het komt my voor dat gy hier tweemaal een en dezelfde zaak zegt.

Oom gaat voort: Zie hier het bewys , dat wegens de klaarheid der zaaken fchier even kort kan uitgedrukt wor-~ den als het voorjlel. 't Zyn by hem op de eene plaats noodelooze byvoegzelen voor eene gelukkige natuur, op de andere , fcboon de gaven der natuur ontbreeken , voldoende hulpmiddelen; en op eene derde plaats,niet meer dan fchool lesfen , die men onopboudelyk tegen}preekt. Dus houdt hy geene Vafie ftelling in het oog.

My dunkt, Heer Oom, dat hier de Berifper in de fout vervalt, die hy in het oog heeft door te ftryken, dewyl hy drie veribhillende Hellingen in myn werkje , by onderfcheiden gelegenheden , door my te horde gebragt , in één oogpunt te zaamen trekt.

Juffr. Maas, vervolgt gy, die volgens zyn eigen verhaal, volftrekt zonder beginzelen was, noemt hy de Hollandfche Clairon, en neemt bet niet alleen kwaalyk , maar bef uit zelfs daar uit tot des fchryvers onkunde , dat die haar geene vafie Star, maar veel éér een verbeeveling genoemd heeft ; terwyl zyne eigene befchryving volmaakt met dit denkbeeld overcenfiemt.

Zeg ik, dat juffrouw Maas volftrekt zonder beginzelen was ? Ik zeg dat alles by baar door de natuur zodanig gefchikt was, dat zy evenals Dangeville eene geboorene Actrice was: Is dit by u zonder beginzelen zyn ? en zouden de Onderwyzinge en de Kunftregelen , by u, voor de gaven der natuur, afs beginzelen getrokken worden? dat fchync my toe het kleed

hoo-

Sluiten