Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<• 37 •>

plaats, waar in zy geëtnblisfeerd zyn , aantetreflèn* dan, dat is mis; maar hy kan, door het onderfchcid van de verfcheidene denkvvyzen van het publiecq , voor het welk hy als dan verfcheinen moet, zich zeiven, zo hy vorderen wil, toetzen en befchaaven ; wyl zoodanig een Acteur, die in de eene Stad voldoet , in de andere fbmtyds zoo veel genoegen niet geeft : hier moet hy zien te ontdekken, waar het hem hapert; en zo hy kundigen in zyne reizen ontmoet, kan hy zich van hunnen raad bedienen; dit is my verfcheiden maaien ontmoet: maar, wat betreft om aaperyen te willen zien, heb ik het publiecq, overal al het zelfde bevonden. Het fchynt eene Ziekte te zyn, met welke de menfehen ter waereld komen , en , het geen nog wel het flimfte is, van welke het hun fmarten zou genezen t'e worden.

Voorts zegt Oom . of de voorgemelde beginzelen , nu eens goed zynde, by Punt gevonden wierden? Op de uiterlyke gaaven van Punt weet by alleenlyk te zeggen, dat zyne flem, toen by na den langen ftilfland wederom op bet Tooneel verfebeen, minder klaar was dan te vooren, 't geen wel door eene ligte verkoudheid , indien bet waar is, heeft konnen veroorzaakt worden.

Indien het waar is! Inderdaad indien de Oom zoo veel gezond verhand bezat, als kwaadaartigheid, zou hy een groot Man zyn.' liet was dan wel der moeite waerdig, iets diergelyks te gaan verzinnen.' Ja, Oom, ja; het was waar-, en niet aan eene ligte Verkoudheid, maar aan eene ongewoonheid van het Tooneel , het welk hy in zo langen tyd niet betreeden hadt, te wyten. Hy moeft 'er zich eerft weder mede gemeenzaam maaken, eer zulks overging. De blaasbalken die onze werktuigen , uitzetten en in beweging brengen, zyn na eene lange werkeloosheid, zo op een fiel en fprong niet gereed, om haaien gewoonen arbeid weder te hervatten; ;er hoort C 3 ee:

Sluiten