Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

te ragg' keerden: zich met hunne vorige vrienden vereen igden: onder verhei Jen andere zaaken, de hier bovengemelde borstweeringen in eenepcremtoire rrquifiiie Helden , en ten eeuwigen dage deze hoofd en borscbekleedfels voor contrabande goederen verklaarden.

'tMoet zijn, dat er een zekere Sympathetifche kracht tusfchen deze en de Ernstftfte, cetto Jenju, getrouwe en bijzondere Paruiken beftaan habbe: wantmen verhaalt dat deze laatfte, zins dat beflisfend geval, niet meer poedervast zijn. Onze vocrnaanie Heer in questie inzonderheid beklaagt er zich fterk over. De zijne zit daar en boven zoo los cp zijn hoofd, dat hij bevreesd is dat met het minfte rukwindjen zijn geliefd hoofdhulfel de fpeeibal van het winderig fortuin worden zal.

Dan, 'tgeen hem meer dan zijn mobiel kapfel aan 'tharte gaat, zijn de executie losien en andere nodige fournisfementen, die tot het dsarftrllen en voortzetten dezer expeditie zoo nodig als brood zijn, waar aan hij, a!s zijnde volgens yA'r.i eigen confesfie, van de gegoeden en welgeze'enen van den lande, geen gering gedeelte zal motten verkijken, om niet gel;jk te (ban rr.et ardere, dia z:ch met een r inder plaats vergenoegen moeten, en minder wel gezeten zijn. Zelfs verhaalt msn , d-.t de geheele expeditie - trein zijn huis pasfteren zal; zyo dat het alleen van hem zal afhangen , om het gantfche geval van 't begin tot aan het einde te befchouwen.

Doch, geen argumenten basten hier. Zijn, in alle tijden het zelfde onver» valschte Patriottismus werkt weder, gelijk bet altijd gewerkt heeft en werken zal. De zenuwen van den ftaat, welke hij zoo gaarne in zijn geldkist, als ia een Commune fenforium, geconcentreerd zag — ziet hij in gevaar; en men vet haalt er bij; dat hij onlangs, in zijn weekelijksch kransjen, in den kring zijner vrienden — terwijl hij met traanen in zijn oogen het kostbaar zilver Servies, dat toen voor de laatfte keer op zijn tafel ftond, aanfehouwde —- deze hartroerende vaderlandfche taal zou uitgeboezemd hebben: —

„ ó Mijn Vaderland! — wanneer gij verzinkt; waar zal 1 k dan een droog „ plek jen vinden, waarop ik het weinige, dat mij de Hemel a depojito toever» „ trouwd heeft, in veiligheid zal mogen wegleggen?! — "

Ds Kamenier van Mevrouw, welke zich op dat oogenblik in de zaal bevond, mompelde hierop tusfchen haar tanden: — „ Er zou misfchien nog al zulk een ,, plekjen gevonden kunnen worden; maar ik fta er niet voor in, dat het zoo

„ kurkdroog wezen zal, als Mijn Heer het misfchien begeert. " Wat zegt

gij, Argentine?— „ Niets, Mijn Heer! "

Deze Anecdote — hoe zeer zij misfchien bier en daar, zoo als dat gemeenlijk gaat, een weinigjen vercierd en opgefchikt zou kunnen wezen: want de Correspondenten van Janus hebben, even als andere anecdoten-verzamelaars, hunne menfcbelijke zwakheden — is nogthans, wat het zaaklijke betreft, echt en onvervalscht.

BERICHTEN uit Madretsma, in de vrije Heerlijkheid Beurszicht, den 6 Mey. Gisteren gebeurde hier een zonderling geval, waar van wij zeker niet geloven, dat de-

G z ze

Sluiten