Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *35 )

kelijk, of niet veele patiënten, in 't vervolg, aan eene langzame uitteering, droevige waterzucht of aan eene bedorven fpijsverteering, zullen moeten laboreeren: en dit zal aan de Inventionarisfen der Moderne geneeskunde dan handen vol werks geven, te meer, wanneer zij tot het zetten van eenefistula lamentabilis, of lachrymalis, zullen moeten refolveeren. Zoo het, onverhoopt, tot eene verregaande razernij of eigenlijke dolheid mogt overflaan, zal men zich tijdig genoeg van de beste maximes bedienen en vader Vulcaan zien te bewegen, om, in zijne beste fmederijen, als dan de nodige bandkluifters te calefateren. Daar nog zoo veelen in hevige koortfen liggen, en hunne zwakheid, niet dan na het afloopen en bedaren van dezelve, gevoelen zullen ; vreest men niet zonder redenen, »f de refiigerantia en restaurantia wel de eigenlijke en anders overbekende effeSlen forteeren zullen. — De nog niet geheel bedorven ftaan verflapt en lendenlam, en de volmaakt gezonden, hoe zeer vermagerd, ftaan op den uitkijk en verwachten nieuwe toevoer. Bij deze gebeurtenis ziet men de wonderen der oudheid. De Fijnoog Argus en de Berisper Momus, ziet men in 't verfchiet verbleken. —

waterstad, den s November, Men gaat hier rustig voort met het handhaven van wet en orde, door het opftellen en aflezen van recht hartelijke en ontzaginboezemende Publkatien, hebbende men, bij eene Iangduurige ondervinding, gezien, dat dezelve, hier ter ftede, altijd van een zeer gewenscht effect geweest zijn. Ook meent men befpeurd te hebben, dat eenige gevaarlijke lijders, welke, in den nacht, tusfchen den a^en en 5Aea dezer, naar alle waarfchijnlijkheid, uit het dolhuis uitgebroken waren, hier door reeds zoo fterk op hunne gezondheid en zelfsbehoud bedacht zijn geworden, dat zij zich wederom vrijwillig in hunne hokken zouden hebben begeven. —, Dit laatfte echter vereischt nader confirmatie. De meeste flaan er geen geloof aan, en zeggen, dat bet alleen maar een verzinfel is, van eenige geleerden uitgevonden, welke van gedachten zijn, dat de kwaal dezer lijders — (welke waarlijk eene hondsdolligheid moet genaamd worden, en mét eene watervrees gepaard gaat —) niets anders, dan eene vaderlandfche Aphrodifia Phrenitis, gepaard met eene Publicatievrees, is. —

Men kan niet ontkennen, dat, wanneer hun gevoelen doorgaat, dit eene geheel nieuwe krankte is, daar zekerlijk hippocrates, in zijn tijd, niet van geweten heeft.

Zoo op het oogenblik , en even voor het vertrek van de Post, vernemen wij, dat een der hevigfte lijders, welke den voornoemden nacht, in allerfterkfte Paroxismen, het plan geformeerd hadden, om van de geheele ftad een Dolhuis te maken, en, ten dien einde, de poorten gefloten te houden, om, indien het! mogelijk ware, het omliggende platte land nog te bewaren —- (Waarlijk eene zeldzame voorzichtigheid; en dat in.zulke gevreesde aanvallen van dolzinnigheid!) -— Dat (zeggen wij) een dezer lijders in het Hospitaal de l'Jnfurrection alhier is overgebracht: om op dezelve nog ééne Medicinale, of wel, naar be-

L 1 3 vind

Sluiten