Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 3

iets, daar geen quaejlie van zijn kan; terwijl gij het eens zijt omtrent eene zaak ,s die werkelijk beftaat. — Die ellendige Tweedracht (zeg dat ik het je gezeid heb) zal u nog eens eene lelijke poets fpelen •— Komt, geeft elkander de hand van broederfcbap! — Morgen zal ik ulieden in een groot gezelfchap brengen, die, over den grond der zaak, denken even als gij. ■—

Maar, nu (dunkt mij) wordt het eens tijd, om naar de gezondheid van onze goede keetje» en van den Heer demos te vernemen. — Altijd wel geweest? — Wel, dat is mij, bij uitftek, lief. — Ik breng u hier een paar ftoute jongens, die bijzonder veel houden van krakeelen. — Maar gij ziet. dat zij, op hunn' tijd, ook naar reden luifteren. (De twee broeders maken tene diepe buiging.) Mij dunkt, wij moesten nu maar, zonder complimenten, gaan zitten. — [Alle plaat/en zich rondsom eene tafel, die op den voorgrond van het Toneel ftaat],

solo, op eene aangemame veis. 't Is nutloos tijd en moeite en vlijt Verkwisten, Om over 't kwaad, dat niet beftaat, Te twisten, 't Goed, dat gewis te krijgen is,

Zal men verliezen, Wanneer men uit bet wolvennest, Hetgeen men houdt voor 't allerbest, Met groot gevaar wil kiezen. — Dat zijn zoo cenige zedenlesjens, die ik gewoon ben, op rijm te brengen; om ze, op die manier, wat aangenaamer voor het gehoor te maken.

demos.

Wel, je zingt als een engel, en je fpreekt als een boek . . .

c o r n e l i a.

Dat maar van een' kant befchreven is.

de tweedracht.

Mooi gezeid 1 — Daar kan altijd nog iets bijgevoegd worden, naar dat de tijdsomftandigheden het medebrengen; wil je ztggen. — Jij vat de knoop. Maar, al genoeg hier van 1 — Zal Mejufvrouw cornelia niet van het een of ander nieuw fnuiferijtjen gediend zijn? — Hollal heil foulle paetout! — breng de groote doos eens hier- —

[foulle partout brengt de doos binnen', doch vertrekt ter* Jlond weder, de tweedracht opent die en vervolgt:] Hadt gij nu uw geld bewaard, mijn Heer demos! — Ziet eens, welk eene excellente tocq a la Turban dit is! - Hoe behendig gemasqueerd, nietwaar? — ê! dat zal recht prachtig, recht praefidiaal ftaan'. — Maar, 't is nog al kunst, om er goed mtê omtegaan: — gij ziet zekerlijk dat gouden kroontjen wel, hoe flaauw bet door al die gazen chiffons heen blinkt? — Wanneer men nu al dat gaat er op eenmaal afneemt, dan is bet eene coiffure, die al te zeer in bet oog

▲ 3 l°°pt

Sluiten