Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zodanig een' zfn verftaan en begrepen , als het volgende woord aan de „ hand geeft en verklaart. " —- Men weet derhalve nog niets te zeggen van zulk eene Volksregeering, zoo lang men van de kracht en betekenis van het derde woord onbewust is. 't Blijft zoo lang nog volmaakt onzeker , of men bij bet denkbeeld van eene Volksregeering nog iets bijvoegen — of strekken moet; of men het woord in eene letterlijke of figuurlijke beteekenis moet opvatten; — en het eeniglte, dat men er tot nog toe met eenige waarichijnlijk. beid van gisfen kan, is — dat de drie woorden, gezamantlijk en in verband met elkander, een denkbeeld zullen opleveren, tot welks famenitelling men het idè van volksregeering noodzakelijk gereekend heeft; — als was het ook, datin het derde woord, de wasre klem en kracht der uitdrukking gelegen ware. En zoo komen wij, langzamerhand en voetjen voor voetjen, eindelijk tot het waare verftand dttfsr benaming van eene Volksregeering bij

VERTEGENWOORDIGING*

Dit derde en laatfte woord doet de deur toe. Men verftaat er hier zoo als meermaalen, door — eene optreeding in eens anders plaats. Zoodanige verte, genwoordigingen zijn niet zeldzaam in 't gemeene leven. Zoo treedt bij voorbeeld een voogd op, in de plaats van een' minderjaarigen, een curator in de phnts van een' verkwister, een gevolmachtigde, in de plaats van een' abfenten of om andere, redenen onwerkzamen Met deze laatfte plaatsvervanging nu Z de vertegenwoordiging m auestie wel bet meest overeen: evenwel zoo volmaakt met als twee droppelen water met elkander; want - een abjente bij vooll beeld, kan te rugg' komen, zeggen de Procuratie op, en doen het werk dit hiï aan een andergedemandeerd had zelve. Dit doet het volk, 't welk in da' oDzVh, altijd abjent gereekend wordt, niet. Het ftelt op zijn' tijd wel andere m e jenwoordigerii voor derzelver voorgangeren aan, op eene wijze, zoo als wii dit hier boven, duideltjk meenen verklaard te hebben, toen wij van die twZhnn derd fchipbreukelingen fpraken; - maar buiten deze izzd ih lSSuS' welke daad, hoe men bet ook nemen moge, ook niet anders dan bifS' genwoording (door kiezers bij voorbeeld) uitgeöefFend wordt, doet het In

jS°™tn T' ni£!S 33n, dieJ2aaken' weIke in «*e volftrekte volksregeerin™ bet vol; alleen gedemandeerd is: want anders zou zulk eene bebeerirfg of rLee ring ophouden eene regeering bij vertegenwoordiging te zijn. Iemand irrmerf die zijn eigen zaaken waarneemt, en uitoeffent, heeft terwi,! bij dit doetTeen4 vertegenwoordiger?-Ofmen zou in het aljurde moeten verva len en z>Zn die man dat Collegie of (in ons geval) _ dat volk vertegenwoordfar z^ zeiven De vertegenwoordiging het zij in?«als voogd .curator Lnt tam of Reprejentamn enz. (de naam doet hier niets ter zaak) f£ Vlt~ werkmg buiten. Ware dit niet? - dan moest men in de plaats v n fl, fi mt medehelpers of blootelijk bedienden kiezen: totjT^SS^

C 3 JA»

Sluiten