is toegevoegd aan uw favorieten.

Vyfde missive van Candidus aan den schryver van het politiek vertoog, dienende ter wederlegging van hetzelve

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ioi )

Amiterdam een Keure uit op het diepen derWaale, welke by raade der 3 Schutteryen gemaakt was {*).

Zie daar welk gezag, vermoogen en waardigheid oorfpronglyk aan de burgers van Nederland toekoomt, en op welk eenen geringen afiïand zy oudcyds van hunne Regeerers geplaatst zyn. Ik weet wel dat gy weinig achting voor oule rechten en Chartes hebt, gelyk wy op het einde van mynen vierden brief zagen (t), dog indien ik u .hier thands in volgen wilde, zo zou ik my de moeite konnen fpaaren om eene aanmerking te maaken over de Refolutie der Staaten van Holland in dato 23 Maart 1581 (§), welke gy egter niet zoudt nalaaten indien de gelegenheid 'er zig toe aanbood, aan te voereneer ftaaving van uwe volkveragtende gevoelen, dewyl de Staaten te dier tyd vastheiden, dat mm taan geene fteden over 'i gemeene lands zaaken raadplegen zouden met eenige bestgeftaatften, Schutteryen, of anderen, gelyk door zommigen wel voorheen gefchied was, ten waare met voorgegaane gemeene bewilliging der Staaten; dan dewyl ik voor my te veel achting heb voor oude Placaaten en Statuu-

ten

(♦) Wagenaau Befcbr. v. Amjl, XI St. ^90. (t) Vierde Misfive p. 155- fli' (§) Refol. Holl. bl.Ui.

G 3