is toegevoegd aan je favorieten.

Vyfde missive van Candidus aan den schryver van het politiek vertoog, dienende ter wederlegging van hetzelve

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 102 )

ten die eenigzins de vryheid des Volks betreffen, zo merk ik op deze Refolutie aan, dat dezelve in dien tyd is genoomen geworden naar den eisch der omftandigheden, zonder een fleedsduurend verband te bedoelen voor nakoomende geflagten, het welk onmooglyk was, dewyl zy in dit geval eenonvervremdbaar recht zou vervremd en vernietigd hebben, dat niet gefchieden kan De omfhm.

dig-

(*) Het is van eene volftrekre noodzaaklykheid in de bepaaling der rechten van een vrygebooren en onafhanglyk volk een onderfeheid te maaken tusfchen vervremdbaare en onvervremdbaare rechten. Alle de rechten die het eigen gezag des volks en zyne vryheid in het zelf bellier betreffen zyn van de laatfte foort. Tot dezen behooren voornaamlyk die welke wy reeds uit het opgegeevene hebben leeren kennen. Zulke rechten kan men door niets dan door geweld 't zy openlyk, 'tzy heiinlyk, verliezen. Veronachtzaaming van dezelve is geen wettige aftïand nog overgift, en de inkruipende aanmaatigingen en bepaalingen van dezelve door byzondere perfoonen laaten aan het volk het recht om dezelve daadlyk terug te eifchen of te neemen, en dezelve als dan wederom te dellen in de handen van zulken, die dezelve wettiglyk gebruiken, niet toe hun perfoneel belang; maar ter beveiliging en bevordering van den voorfpoed, bloei en welvaard van den algemee. nen burgerftaat. En offchoon Toorouders dwaas genoeg geweest waren om zodanige onvervremdbaare rechten te vervreemden, zo zouden zy egter hier door hunne kinderen geenzins tot den zeiven affhnd verpligt hebben. Die

rei'