is toegevoegd aan uw favorieten.

Vyfde missive van Candidus aan den schryver van het politiek vertoog, dienende ter wederlegging van hetzelve

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23^ )

die in het jaar 1579 binnen Utrecht geflooten wierd tusfchen 5 Provinciën, by welke zig „a. derhand nog eenige landen en fteeden voegden Ditlaatstgenoemdeverbondwierd voornaamlyk tegen Spanjen ingerigt (*), en heeft ftand gehouden tot op dezen dag, even als of wy nog daadlyk in den Oorlog met dit^ryk waren ingewikkeld Dan geene van deze verbonden , die naar den

eisch

Willem I., is deze Unie wederom geheel geflaakt.' Zie Wacenaah tod, //ƒ,?. VI f. D. p. po\

C) N. Pondt, tommevr. ad F>tJ. Traj. Art. II. bv *T? dtr ü"« * l' P- U» Na dat li dit *]

gefchreevcn heb koomt my :er h,nd een boekje getiteld ' vrye gedagten «,,„ een ün.ger n„ bet verval van ') genteeneba, der Fereenigde Nederlanden, i» Holland mn. 8vo. ÜtZt fchryver behoort voorzeker niet 0* der den pBOW, hoop vaa owe hedtfnd33gfche vende babbelt*. Ik „*ein de vryheid zyne gedagten (een.ge byxonderbeden uitgezonderd; SBn de overweeging van alle myne lezers aan te beveelen. Men zal 'er de aart en natuur der Unie van Utrecht vry wat beter uit leeren kennen als uit een werk van vier deelen » groot Octavo. Ik wenfch van harten dat eene wezen lyke overtuiging door dit werkje in het hart van Nederlands regeerers te weeg gebragt, hunne gedagten mooge deen inaentaen met de gedagten va„ dezen edelen fchryver, die den grootfehen titel, van Burger, welke fcy zig toe eigent, niet dan overwaardig is.