Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN^. §

f5. . . A

li Petrus, uit de Gevangenis verlost, door de bewaarders als aangebeden en achtervolgd; in alles als de voorbaande uitvoerig met dito geteekendj door B. Audran.

li Mozes verkiest de Oudften des Volks; zynde een ryke Ordonnantie van een méniete Beelden; in een Landfchap, zeer fraai en uitvoerig, mee O. 1. Inkt geteekend, door J. de Wit. NB. Het origineele Schildery berust tn het Raadhuis der Stad Amjierdam.

il Vier Magiftraats Perfoonen zitten by een Tafel, in eene aloude Kleeding; verder zyn twee! Bedienden. Fiks, met zwart Kryt en U. I.lnkC gereekend , door B. van der Helst. NB Ha origineele Schildery berust in '/ Raadhuis te Amjierdam , ter Thsfaurie Ordinaris.

14 Deeze capitaale Teekenlng verbeeld, den treffely-

ken Maaltyd, gehouden in de Schutters Doelen,^ op het eeuwige Vree-Verbond, door de Opperbevelhebbers der Burgery van Amfterdam; uitvoerig met O. I. Inkt, gfiteelend door H. Pothoven, naar het origineele Schildery, doori?. van der Helst, berustende op de groote Kryg^raads• Kamer.

15 In een Koningklyke prachtige gebouwds Zaal,'

verfierdmet Standbeelden, colommen, enz. ziet men , aan een vorstelyke Tafel , Dionyfius, Koning van Syracufa, op wiens bevel de Hoveling Damocles met alle eer gèdiswd word, zittende in den Vorstelyken Zetel; zyn gelaac v. rtoont eene doodelykc vrees, op het zien van het ontbloote Zwaard, boven zyn hoofd handende; gettoffeerd met, verfcheid'.n by wek. Alle- is groots geordonneerd. De cataclers zyn natuuriyk en meesterlyk fraiii Uier. dekverven bdiandelddoor C. Troost.

A % ï&r$

Sluiten