Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En mag 't Kunstkwekend Nederland Uws Vaders naem erkennend noemen,

Ja, doet zijne onvermoeide hand Hem ook op Eerlaurieren roemen,

Het ziet reeds met dien zelfden gloed,

Dat edel vaderlijke bloed Door uwe jeugdige aders fpelen!

Welaen, beproef uw' moed, uw kracht,

't Is hier daer de eerekroon u wacht, 'k Zal hier, mijn Kunstgenoot! eens in uw glorie deelen.

En kan het ongeveinsd verkeer Der zuivre Vriendfchap u behagen,

Het ftrekt dees Maetfchappij' ter eer, Zij mag 'er billijk roem op dragen;

't Is hier, daer de eedle vriendenmin

Ons, met vereende ziel en zin, Voor bitfe tweedragt houdt beveiligd;

Hier bloost een wrevle Zoïhis,

Hier heeft de Vriendfchap, met een' kus, De gantfche Broedrenfchaer aen heuren dienst geheiligd.

Ge.

Sluiten