is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORDRECHTS GEDENKBOEK. 83

bevestigd, dat in zoo eene totale vernieuwing, als deeze nu zijn zoude, niets door mij buiten tusfchenkomst van eene fpecialen last van UEd. Gr. Mog» kan of mag yerrigt worden, waartoe ik, mij boven dien ook, in het tegenwoor» dig geval nog eenigzins bezwaarder heb gevonden, nadien mij door eene Deputatie van de Dekenen van vier Gilden, zijnde die der M»zelaari, der Spoejenaars, der Klijw Schippers , en der Appelkopers, kennisfe was gegeyen ger iverden, dat zij in de Vergadering van de ge? zamentlijke Gildens hadden overgelegd en gedaan het fub F, al meede in Copia hier bijgevoegde Deklaratoir, en Protest tegen alle de reets ten dezen opzigte gedane, ofte nog verder buiten de bepalingen bij dat hun Decla^ ratoir vermeld, ondernomen wordeinde verrigtingen der oyerige Gildens.

De Gecommitteerdens uit de Gildens al hec voorfchreevene voorgefteld hebbende, hebben dezelve , na alvorens nadere ruggefpraak te zijn gaan houden met hunne abfente Meede-Leden, allerminzaamst mij verklaard mij niets, te willen, iiog te mogen obtrudeeren, waarin eenig bezwaar, en vooral op twijfelagtige gronden berustend bezwaar had, maar dat zij meede, niet buiten de fpeciale yoprdragt, en last van hunre Committenten kunnende gaan, nogmaals hun voor afgedaan voprftel bleven inhaleren; waar tegen ik van mijne zijde, op de contrarie voorgeftelde furcheanche ben blijven infteeren, en onder verzekering mijner blijvende genegendheid om de Burgerij, waarop ik op goede gronden flegts konde, met volvaardigheid genoegen te helpen geven, perfifteere} dog waarop de

ge-