Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V STADHOUDERSCHAP. i9

misfie, boven die byzondere Hoofden, heide Stadhouders en Krygsoverften, bewind hadt; in wien een abfolut gebied over zaaken van Oorloge, Politie en Jultitie opgedraagen werdt (j),mogt met regt een eminent of ukilcekend Hoofd heeten. Doch men zou zig bedriegen, zo men waande, dat hy Souverain van't Land geweest was. Volgens de duidelyke letter zyner commisfie, was zyn gezag niet grooter dan dat van de Gouverneurs-Generaal ten tyde van Keizer Karei den V., boven welken, hoe eminente Hoofden zy ook wezen mogten (i), de Keizer, de Souverain der Nederlanden, egter uitmuntte. Ook fchreeven de Staaten Generaal, den 25 Maart 1586, aan de Koninginne van Engeland, „ dat zy den Graa„ ve van Leicester geen hooger gezag hadden v gegeven dan de Gouverneurs-Generaal plag„ ten te hebben; dat het woord abfolut, in „ zyne commisfie geenszins gefield was om „ hem eenige Souverainiteit te geeven, dat „ de geheele Souyerainiteit der Landen bleef „ aan de Staaten derzelven, en dat 's Graa„ ven Last en Commisfie ook wederroepe„ lyk was (*) : " waaruit klaarlyk blykt, dat de naam van Hoofd of eminent Hoofd, met welken men den Graaf van Leicester zou mogen benoemen, geenszins betekenen kan, dat by Souverain van de Landen geweest is. De

Staa-

(0 Zie de Stukken by eor II Deel, bl. 636, 687. CO 2ie bor ais boven bl. 698.

(0 De Gouvernante Maria, Koningin van Hougarye, werdt aangemerkt als Souveraine in de plaatfe van de Keyferlicke Majejlejt, Karei den V. Zie Vaderl. hift. V JJeel, bl. 140.

B 2

Sluiten