Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRONYK./. Iloofdft. 6s by deze verpligt werden hem te huldigen (a). Ao.

Alvorens echter de Vlamingen aan te tas- 1162; ten, verbondt de Graaf zich in huwelyk met ~ Ada, een kleindochter van den Schotfchen^V^J Koning David (b) , en werd kort daar na in- Schovc! gewikkeld in den twist van den Utrechtfchen land. Bisfchop Godefrid met die van Groningen ; by Welke gelegenheid deze Stad door hemen den Belegert Bisfchop vruchteloos belegerd, en eenigen tyd ?™M' daar na het gefchil met dezelve door eenVerdrag bemiddeld werd (c). Vervolgens floot de Graaf met den gCmelden Bisfchop, Verdeelt door de tusfchenkomst van Keizer Frederik, hetFriesnopens de Friefche Graaffchappen Oost er- en West er - Gouwe een Vergelyk, waar by ditfchap" Land onder hen verdeeld en hetberegtendermet den Waereldlyke zaken aan den Graaf, dat der Bisfchop Geestelyke of Kerkelyke aan den Bisfchop gelaten, en vyf honderd Marken Zilvers , als eene Boete voor het fchenden van het Ver- rïg-

drag Vastgefteld werd (#). Hier uit blykt —

dat de Keizers zich als volftrekte Opperhee- Beoorren dezer Landen gedragen, en dat de Bis- logt de fchoppen en Graaven hen als zoodanigenVlaillin'. erkend hebben. Want, de Graaf vervolgens §en' met die van Utrecht, Gelderen Kleef een Verdrag tot het beletten der geduurige overftroomingen dezer landen makende , werd

door

(a) Zie S cru ver. in Flor. HL, bl. 150. en Mie. ris Chaiterb. 1. D. bl. 146. Aant. (4). (J>) Zie denzelven aldaar.

(c) Beka in Godefrido, p. 54.

(d) Pa£b. Concerd. apud Hedam, p. 171. Mier i s Cbarterb. I. D. p. 110.

I. Deel. E

Sluiten