Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436 VADERLANDSCHE Ao. bruekte (k) : het welke zy dus verftonden, dat 1399. zy en hunne nakomelingen ten eeuwigen dage vry zouden zyn van tienden en excjnfen. en ongehouden van alle dienden en rechten, die anders zyne heerlykheid toebehoorden: zo is men, ten overftaan van zevenGemagtigden van wederzyde, overeengekomen, op den 27 van Lentemaand, dat de ingezete-

der"h.by nen' m de Plaatze van den tienden fchoof, ten der' den twaalfden zullen geven, en vry zyn van Ingeze- alle fmaeltienden (kleine tienden) van fchatenen, pen, kalveren, varkens, ganzen , veulens, en den Her-andere fmaeltienden : en dat het aan elk vry toCg naau-zal ^aan om zwaanen en vogelen te houden keurig naar zyn genoegen: nog dat zy vry zullen zyn bepaald van alle andere tienden en excynfen, en huisworden;lage, uitgenomen den twaalfden fchoof. Voorts, dat zy elk de Huizen, op hunne eigene koften in den dyk gemaakt . van hem ten leen zouden ontfangen en bevisfchen, uitgenomen de Geestelykheid, welker fluizen en visfcheryen hy aan zich hield, gelyk ook alle visfcheryen , vandewelken geen verding gemaakt was: doch dat elk de vyvers, om zyn huis en in zyn land gegraven , zoude mogen gebruiken en bevisfchen. Nog gaf hy hen vryheid , om het koren in te mennen, indien de tiendenaar nalatig was, om de tienden te komen tellen, mits onder het getuigenis van twee geburen, die den tiendenaar vermaand zouden hebben , de tienden te laten ftaan Hy hield ook aan zich den eigendom van den wind, en der

mo-

GO Zie hier voren, bladz. 407.

Sluiten