Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het leeven van Robert Boyle. 27

worden, eer zouden aandoen. De Heer Boyle overwoog dit alles met de noodige bedaardheid, en merkte aan,dat hy in den leevensstand , in welken hy zich bevond, alles wat hy ten voordeele van den Godsdienst schreef even veel kragts had, alsof hy een Geestelyke was. Dat hy geene reden had om grooter inkomsten te wenschen, en die ook niet begeerde; maar bovenal verklaarde hy openhartelyk, met zyne gewoone zedigheid, dat hy nooit eenige aandoeningen of neigingen in zich gevoeld had, welke hy gerustelyk voor aanspooringen van den Heiligen Geest houden mogt, en dat hy dus niet kon besluiten om den Geestelyken stand aan te neemen. Hy verkoos derhalven zyne wysgeerige oeffeningen op zodaanige wyze te agtervolgen, als meest geschikt was ter onderschraaginge van den Godsdienst; en hy begon de vrugten van deeze zyne oeffeningen aan de waereld mede te deelen.

Hy hield zich bestendiglyk by de vastgestelde Kerk, was een vyand van vervolginge om zaaken, die tot het geweeten behoorden , en had eenen grooten afkeer van alle dweeperyen Hy beschouwde den Christelyken Godsdienst in een allerbeminnelykst ligt, als eenen Godsdienst waarin noch bygeloof, noch bitterheid te pas komt; als een samenstelsel van waarheden, het welk eigenaartiglyk geschikt is om de harten van deszelfs belyderen te zuivren , en hen te bestieren in hunnen leevenswandel. Hy beminde geene gebruiken, die aanleiding gaven om dat heilzaam einde te dwarsboomen, en geene spitsvondigheden , die verdeeldheden onder de Christenen voortbragten. Hy was een vyand van alles wat naar dwingelandy in deb Godsdienst geleek, en daar hy zich by geene byzondere party vervoegen wilde , droeg hy ook geene party haat toe. Hy was ten uitersten afkeerig van alle gevoelens en gewoonten welke hem toescheenen deugd en goedwilligheden te benadeelen. Alle gestrenge behandelingen en vervolgingen uit hoofde van Godsdienst , merkte hy aan als regelregt tegen den aart der waare Godsdienstigheid aangekant. Hy was ongemeen gul en vriendelyk jegens vreemdelingen en D 2 Bui-

Sluiten