is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Vyfde afdeeling. Behelzende eene beknopte leevensbeschryving der beroemste wysgeeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 Het leeven van Edmund Halley.

zins worden toegeschreeven. Dit boek werd in den jaare 1686 uitgegeeven, en de Heer Halley, aan wien de zorg over het drukken, onder opzigt van het Koninglyk Genootschap, was aanbevolen, bood het aan zyne Majesteit,' Koning Jacobus den II. aan, met eene Voorrede , welke hy zelf had opgesteld, waarin het Starrekundig gedeelte des Werks verklaard werd , en tevens met eene lofrede, in de Latynsche taale geschreeven.

In den jaare 1685, toen Dr. William Musgrave, Secretaris van het Koninglyk Genootschap , weigerde dien post waar te neemen, werd onze Schryver tot tweeden Secreraris benoemd. Het eerste stuk, het welk hy, dat ampt bekleedende, uitgaf, was eene verhandeling over de Busschietery, waarin hy eenige verbeteringen in die nuttige konst ontdekte. Deeze Verhandeling werd door een tweede stuk gevolgd, waarin hy de manier om zeer hooge Bergen, Toorens, of andere Hoogten door middel van den Barometer te meeten , heeft aangeweezen.

In het volgende jaar gaf hy eene derde Verhandeling uit, bevattende de Historie en de Natuurlyke oorzaaken der Passaatwinden en Moonsons. Hy gaf ook een Kaart uit van derzelver streeken in alle plaatsen der Aarde, waarin het den Engelscben Zeelieden bekend is dat zy waaijen.

In den jaare 1687 ondernam onze Schryver 'de oorzaak van een natuurlyk Verschynsel te verklaaren, het welk de bekwaamste Aardryksbeschryvers niet weinig belemmerde Men had aangemerkt dat de Middellandsche zee in het geheel niet grooter werd, schoon'er geene de minste zigtbaare ontlasting was voor de groote hoeveelheid van water, die er inloopt uit negen groote rivieren, behalven het geen 'er uit verscheidene kleine inkomt, en het steeds inschieten van den stroom aan den mond der Straaten. Zyne oplossing van deeze zwaarigheid gaf het Genootschap zoo veel genoegen, dat men hem verzogt zyne navorschingen voort te zetten. Hy deed zoo, en na door de naauwkeurigste proeven getoond te hebben hoe die groote meenigte waters in dampen vervloog, welke door de werking der

Zonne