Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 )

Art. 4.

Hy draagt zorge, dat alle, zoo wel toevallige als jaarlykfcbe en vaste inkomften, voordeeien en baaten, voortfpruitende uit eenige Belastingen, Rechten of Bezittingen van de Republiek, hetzy van binnen 'sLands, of van haare buitenlandfche Etablisfemenren en Coloniën, verzekerd, behoorlyk ingevorderd, richtig geadminiftreerd, en in de Nationale Cas overgebragt worden.

Art. 5.

Hy geeft nimmer eenige aanleiding, dat de Goederen,. Bezittingen, Etablisfementen of Coloniën, afgeftaan, vervreemd, bezwaard of verminderd worden, buiten voorkennis en bewilliging van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks. Hy ziet toe, dat niets dergelyks door anderen worde ondernomen; en, zoodra hem zulks ter kenaisfe komt, geeft hy daarvan opening aan het Uitvoerend Bewind, tn zorgt, dat zulks met kracht worde tegengegaan.

Art 6.

Wanneer by 't Vertegenwoordigend Lichaam befloten is, eenige Goederen of Bezittingen der Republiek, waar over het toezicht en de beheering aan geen anderen is aanbevoolen, te doen verkoopen, draagt hy zorge, dat zoodanige verkoop, overeenkomitig de bepalingen daaromtrent door 't Vertegenwoordigend Lichaam gemaakt, en ten meesten profyte vau den Lande, ter uitvoer gebragt worde.

Art. 7.

Hy heeft het toezicht over alle Nationale Gebouwen, Wooningen en andere Perceelen, waarover het toezicht aan geen anderen is aanbevolen. Hy zorge dienvolgens voor allegewoone reparatiën , en onderhoudt dezelven tegen alle deterioran'e; doch, ingeval eenige nieuwe aanbouw , of aanmerkelyke verandering nodig mogt geoordeeld worden, zal hy daartoe de authorifatie van het Uitvoerend Bewind moeten vragen, of wel hetzelve in ftaat ftellen , om daartoe de vereischte voordragt aan het Vertegenwoordigend Lichaam te doen.

Art. 8.

Tot dat de nieuwe Belastingen zullen zyn ingevoerd,

zal

Sluiten