is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Eerste afdeeling. Behelzende de wysbegeerte [...] of, achtereenvolgende beschouwingen van de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110 Wysbegeerte voor (VI. Afd.

men niet veel van dit Dier te zeggen. Gevangen zynde is het vry mak, doet geen kwaad, en volgt hen,' die het wel behandelen. Byzonderheden wegens deszelfs voortteeling zyn ons tot heden toe onbekend.

Euphros. Hoe lang deeze Samenspraak ook geduurd hebbe, Cleonicus, kan ik egter verklaaren dat zy my geen oogenblik verveeld heeft. — Ik zal eene volgende gelegenheid om uwe onderrigtingen te hooren met verlangen te gemoet zien.

Cleon. En ik zal myn best doen om een volgend gesprek , waarin wy over de Dieren , die tot het geslagt der Kameelen behooren , zullen handelen , zo aangenaam voor u te maaken, als het tegenwoordige geweest is.

Twaalfde Samenspraak.

Van de Dieren , die tot het geslagt der Kameelen behooren.

Euphrosyne. Ik heb , in verwagtinge dat wy thans Over den Kameel zouden spreeken, de Natuuurlyke Historie van den Heere de Buffon ingezien, en in het Xlde Deel, tegenover bladz. 276 in de IXde Plaat den Dromedaris , en in de XXIIste den Kameel afgebeeld gevonden. Zyn deeze schepsels weezenlyk twee onderscheidene soorten van Dieren, Broeder ?

Cleon. Gantsch niet; de twee benaamingen dienen alleen om een verschillend ras van de zelfde soort te beteekenen. Het onderscheid tusschen den Drommedaris en Kameel bestaat alleenlyk hierin, dat de laatstgemelde twee bulten op den rug heeft, terwyl de eerste 'er slegts eene draagt. De Drommedaris is kleiner en minder sterk ; maar beiden vermengen zy zich met elkanderen en teelen voort; zelfs oordeelt men, dat de jongen, welke uit de vermenginge

van