Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORDRECHTS GEDENKBOEK. 40

heeft — Dat aan den Heer Stadhouder geen Electie van Burgemeesteren toekomt , is üiy ten klaarden gebleeken, zoo door de gronden in het Adres aangevoerd, als wel op die, die ik vinde in de byzondere handvesten , door de Graaven aan deze Stad en derzelver inwoonders tot EEUWIGE en ONVERBREKELYKE Privilegie» gegeeven.

De twee gronden waarop Dekenen hun Adres gebouwd hebben, nam. het accoort van 1385 en Concordaat van 1647, genoeg gedemonftreert zynde, zal ik daar over niets meer zeggen, maar kortelyk aantoonen, dat de Graafelyke Handvesten van denzelven inhoud zyn.

Het eerde is dat van Philips van Bourgondien Ao.

1456 waar in deze woorden gevonden worden

„ Item dat die Dekenen van de Gemeente kiezen zul„ len alle jaar binnen den 5den dag. van Julio, vier„ entwinn'g Perfoonen als gewoonlyk is ,, en wat daar „ meer volgd," om NB. uit dien te kiezen Agt Per-

foonen — die -welke Achte kiezen zullen den Bur„ gemeester der Gemeente van onzer voorz. Stede"

Maximiliaan en Maria, Hei togen van Oostenryk en Bourgundien hebben wederom Ao. 1478 tot „ Etn „ Eeuwig privilegie, zoo voor haat als voor haare

Erven en nakomelingen Graaven en Gravinnen van ,, Holland geaunt en gegeeven ook onder anderen" „ Dat die Acht Perfoenen op HOEREN EEDE „ kiezen zullen den Burgemeester van de gemeinte van „ onzer voorfz. ftede van Dordrecht naar ouder gevjona„ Maximiliaan en Philips vernieuwende Ao. 1494 het Privilegie van 1478 en 1481. van boovengenoemde Maximiliaan en Maria fpreeken even duidelyk „ En boven dien" zeggen zy „ dat die voorfz. „ Acht Perfonen zullen mogen kiezen Elk jaar den

Burgermeefter der gemeenten onzer vootfz. ftede naar „ Ouder Cuftume" Behalven de duidelykheid der woorden merk ik aan Ed. Agtb. Heeren, dat de Agten verplicht zyn den Burgemeester te kiezen op HOEREN EEDT, dat het dus aan hunne willekeur geenzints Maat of ooit gedaan heeft een ander Billet dan van verkiezing te ferrneeren: Ik beken openlyk in deeze Eens (echter onwetende en ter goeder trouw) ge* C a dwaald

Sluiten